Plynové kotle pro rodinné a bytové domy

Prodej a servis plynových spotřebičů Plzeň

VÝMĚNY A SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

Výměna plynového kotle

Při výměně vašeho starého plynového kotle za nový kotel od firmy Ariston, obdržíte "šrotovné" až do výše 9.000 Kč.

KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÉ KOTLE

KONDENZAČNÍ STACIONÁRNÍ KOTLE

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY PLYNOVÝCH KOTLŮ

Plynový kotel nezapaluje

Plynový kotel signalizuje poruchu

Neteče teplá voda

Kotel hoří mimo výměník

Kotel zapáchá při hoření

Nereaguje na spuštění

Plyn bouchá při zapalování

Plynový kotel hučí při běhu

Plynový kotel jiskří a nezapálí

Zhasíná plamínek

ELEKTROKOTLE

PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

NEPŘÍMO OHŘÍVANÉ ZÁSOBNÍKY

Spolehlivé zařízení s jednoduchým ovládáním

Menší závislost - větší svoboda, více prostoru

Prodej kotlů a ohřívačů vody

Prodej zařízení na úpravu vody

Opravy

Prodej elektrokotlů

Montáž

Servis, kontrola a čištění

Prodej regulace

Uvedení do provozu

Odborné poradenství

VÝMĚNY PLYNOVÝCH KOTLŮ

Při preventivních kontrolách často zjišťujeme začínající problémy. Jejich včasnou opravou ušetříte peníze za mnohem dražší opravu > budete klidnější a nebudete problémy řešit akutně, v tu nejméně vhodnou chvíli, kdy potřebujete, aby kotel fungoval.

Jaké výhody má nový plynový kotel?

Díky schopnosti využít kondenzačního tepla spalin slibují kondenzační plynové kotle až 108% účinnost. Výhodou je poměrně rychlá návratnost vstupní investice, uvádí se během 4–5 let provozu. Jedná se o velmi úsporný zdroj tepla. Jejich obsluha je velmi snadná, navíc nepotřebují zděný komín.

Kondenzační plynový kotel umí dále zpracovat teplo z odpadních spalin tím, že je zkondenzuje. Spaliny v tomto kotli proudí do sekundárního výměníku tepla, kde zkondenzují a předají další část tepla do topné vody. Tento proces umožňuje dodatečně získat až 11 % účinnosti plynového kotle navíc a díky tomu je kondenzační kotel velmi úsporný.

Vyšší vstupní investice, rychlá návratnost

Výrobci běžně uvádějí, že při správném používání kondenzačních kotlů je očekávaná návratnost v rozmezí 4 až 5 let. Samozřejmě kromě správného nastavení je důležité i kvalitní zateplení budovy, která je tímto kotlem vytápěna. Kondenzační kotle pracují s nižší teplotou v radiátorech, s čímž je nutné počítat. Nejvyšší účinnosti přitom tyto kotle dosahují při teplotách 55/35 °C (teplota na výstupu z kotle / teplota vratné vody).

KOTLÍKOVÉ DOTACE PODMÍNKY

Dotační program:

Dotační program „Kotlíkové dotace“ běží od roku 2015. Cílem tohoto programu je do roku 2020 (nejpozději do roku 2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť. V celé ČR se očekává během třech postupně vyhlašovaných vln 80 000 až 100 000 úspěšných žadatelů o dotaci na výměnu starších, neekologických kotlů na pevná paliva za nový ekologičtější zdroj tepla. Celkově bude z fondů EU českým domácnostem rozděleno 9 miliard Kč ve 3 vlnách (v některých krajích bylo vyhlášeno v rámci jedné vlny více výzev).

Kdo a jak rozděluje dotace?

Veřejnosti dnes už víceméně dobře známý výraz „kotlíkové dotace“ je vlastně dotačním programem, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014–2020. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR před každou výzvou projednává s jednotlivými krajskými úřady po celé ČR výši alokovaných (neboli z celkové sumy vyhrazených) částek pro jednotlivé kraje. Do výše těchto alokovaných částek pak rozdělují dotace dle pořadí podaných žádostí jednotlivé kraje

Kdy mohu žádat o dotaci?

Ve chvíli, kdy kraj zahájí příjem žádostí. Na termíny zahájení příjmu žádostí je vhodné se nejdříve informovat přímo na svém krajském úřadě. Informace naleznete buď na webových stránkách kraje, na vývěsce krajského úřadu. Můžete je získat také na speciálních telefonních linkách jednotlivých krajů.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace a jaká je její výše?

Podmínky pro získání dotace se v první a druhé výzvě přeci jen v něčem odlišovaly. V první i druhé výzvě byly stanoveny pouze základní společné podmínky pro celou ČR, zbylá ustanovení už byla ponechána plně v kompetenci jednotlivých krajských úřadů. Je tedy zapotřebí sledovat, jaké podmínky byly a budou v jednotlivých krajích vyhlašovány. Základem aktuální druhé výzvy je to, že o „kotlíkovou dotaci“ může požádat fyzická osoba, která v přesně specifikovaném rodinném domě na území daného kraje vymění stávající kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva za nový podporovaný zdroj tepla, jímž mohou být například tepelná čerpadla, která mají největší podporu a to 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120.000 Kč. V případě, když bude výměna realizována v prioritní obci (v rámci každé výzvy existuje seznam obcí s výrazněji zhoršeným životním prostředím), žadateli bude dotace navýšena o částku 7.500 Kč. Důležitou podmínkou pro získání dotace je také ekologická likvidace stávajícího kotle na tuhá paliva. Není možné ho nadále jakkoli využívat, prodat nebo darovat.

Co potřebuji vyplnit?

To záleží na podmínkách stanovených jednotlivými krajskými úřady. Od druhé výzvy se dá pozorovat jednoznačně převažující trend, kterým je elektronické podání žádosti s tím, že následně do několika dnů musí být na krajský úřad doručena i zalepená obálka s příslušnými přílohami mezi nimiž je i podrobnější písemná žádost o přiznání dotace a další požadované doklady, jimž v druhé výzvě do jisté míry vévodil doklad o revizi stávajícího kotle na tuhá paliva, který musel být vystaven některým ze schválených revizních techniků a který musel prokazovat to, že se jedná o kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva, jenž nesplňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5, konkrétně se tedy jedná o kotle na tuhá paliva splňující emisní třídu 1 nebo 2, případně se může jednat i o kotle staršího data výroby, u nichž nelze emisní třídu určit.

Když nemám kotel na tuhá paliva mám nárok na dotaci?

Nutnou podmínkou pro přiznání dotace je kotel na tuhá paliva s ručním podáváním splňující emisní třídu 1 nebo 2, který navíc musíl být hlavním zdrojem vytápění daného domu. Bez funkčního kotle na tuhá paliva není na dotaci nárok! Existenci funkčního kotle prokazují žadatelé o dotaci fotodokumentací, kterou musí taktéž vložit do obálky s písemnou žádostí, kterou předkládají krajskému úřadu. Máte-li namísto toho elektrické topení v domě, můžete využít dotačního programu NZÚ. Tento dotační titul lze využít na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo. Výše dotace je v tomto případě až 75 000 Kč.

Co nás v rámci kotlíkové dotace ještě čeká?